Vad ska du tänka på som Honungs-producent


Anläggningar som bedriver produktion av honung behöver inte godkännas men kan behöva registreras. En verksamhet med honung kan beröra många områden - produktion, hantering, paketering och transport - och omfattas därför av olika regler.

Definition små mängder

Livsmedelsverkets bedömning är att den som släpper ut mer än 500 kg honung och andra produkter från biodlingen är att betrakta som livsmedelsföretag i primärproduktionen. 

Anläggningar som producerar, hanterar, köper eller säljer honung eller produkter av honung ska registreras

Företag som bedriver verksamhet i leden efter primärproduktionen ska registrera sina anläggningar hos den kommunala kontrollmyndigheten. Exempel på sådana företag är livsmedelsföretagare som:

-Tar emot honung från andra biodlare och tappar honungen på burk för deras räkning.

-Importerar honung och tappar på burk.

 -Tillverkar sammansatta produkter av honung, till exempel smaksätter honung med naturliga eller syntetiska aromer.

-Bereder eller bearbetar honung utöver det som ryms inom ramen för primärproduktion.

-Beredning av livsmedel definieras här som åtgärder som påverkar helheten men som inte väsentligt förändrar den ursprungliga produkten, till exempel blandning av honung från olika producenter.

Vem är privat person och vem är livsmedelsföretag?

Livsmedelsföretag definieras som varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter av stadierna i livs­medelskedjan.  
  Begreppet ”företag” används i livsmedelslagstiftningen med en särskild innebörd. ”Företag” behöver alltså inte ha samma betydelse i livs­medelslagstiftningen som i annan lagstiftning, till exempel i skattelagstiftningen.  
 En kontrollmyndighet kan därför bedöma att ett företag som är registrerat för livsmedelsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket ändå inte bedriver livsmedelsverksamhet med sådan kontinuitet eller grad av organisation att verksamheten uppfyller kriterierna för livsmedelsföretag enligt livsmedelslagstiftningen.   Begreppen viss kontinuitet och viss grad av organisation  På samma sätt kan en privatperson som bereder livsmedel i sin privata bostad för regelbunden försälj­ning till all­män­heten, bedömas bedriva ett livsmedelsföretag, även om det inte finns en registrering hos Bolagsverket eller Skatteverket. 

Biodlare som säljer honung som privatperson

När en biodlare som inte uppfyller kriterierna för livsmedelsföretag levererar sin honung utanför det egna hushållet uppstår ett juridiskt ansvar. Det gäller både om honungen säljs eller skänks bort direkt till konsumenter eller om den säljs till en detaljhandelsanläggning. Kravet på säkra livsmedel gäller alltid. Konsumenter får inte utsättas för livsmedelsburna risker eller vilseledande information.

Biodlaren ansvarar för att produkterna är korrekt märkta eller levereras med dokumentation som gör att de kan spåras tillbaka till producenten. oavsett om de är biodlare själv som paketerar och märker produkten eller om märkningen sker på uppdrag av biodlaren.

Allt för att säkerställa att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra kraven gäller även privatpersoner. Tex. biodlaren säljer eller ger direkt till konsumenter eller till detaljhandelsanläggningar. Se LIVSFS 2005:20.

Producenter som i egenskap av privatpersoner levererar honung eller andra produkter från biodlingen som är förpackade i konsumentförpackning omfattas alltid av de särskilda bestämmelserna om märkning av honung enligt LIVSFS 2003:10 gäller alla som förpackar produkter från biodlingen och måste därför följas.